Obchodní podmínky1. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky společnosti Jatka Zbiroh spol. s r.o., IČ: 62908529, se sídlem Svrkyně 6, 252 64 Svrkyně, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 34675 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.cerstvemaso.cz, www.jatkazbiroh.cz, www.masicko.cz, www.prodejmasa.cz. 

 ;

2. Základní ustanovení 

2.1.Tyto Obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu. Dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na webové stránce a další související právní vztahy. 

2.2. Prodávajícím se rozumí společnost Jatka Zbiroh spol. s r.o., IČ: 62908529, se sídlem Svrkyně 6, 25264 Svrkyně, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 34675. 

2.3. Kupujícím je spotřebitel. Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná. 

2.4. OP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. 

2.5. Internetovým obchodem se rozumí internetový obchod provozovaný prodávajícím na internetové adrese http://www.cerstvemaso.cz, případně jiných internetových adresách, jejichž DNS záznamy směřují ke stejné internetové prezentaci, a to prostřednictvím webového rozhraní založeného na protokolu http a https (dále jen „webové rozhraní obchodu“). 

2.6. Webovou stránkou se rozumí webová stránka prodávajícího umístěná na adrese http://www.cerstvemaso.cz. 

2.7. Adresou provozovny je adresa provozovny prodávajícího: Bezručova 347, 338 08 Zbiroh. 

2.8. OP jsou umístěny na internetových stránkách www.cerstvemaso.cz a jsou přístupné všem kupujícím ve formátu umožňujícím jejich uchování a opakované zobrazování, a to ještě před odesláním objednávky. 

2.9. Ustanovení odchylná od OP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními OP. 

2.10. Ustanovení OP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. 

2.11. Komunikačním jazykem pro objednávku je čeština. Kupní smlouva i OP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 

 

3. Objednávka uzavření kupní smlouvy a kupní smlouva 

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji a informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Umístění zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy (nabídkou) s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit 

3.2. Nabídka prodeje zboží a ceny zboží jsou aktuální po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. 

3.3. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen kupní smlouvu ohledně tohoto zboží uzavřít, a to i bez udání důvodu. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušili kupní smlouvu (včetně OP) nebo nepotvrdili dodatečně objednávku (bod 3.8 OP). 

3.4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, které platí pouze v případě, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. 

3.5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: 
             A. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu) 
             B. způsobu úhrady kupní ceny zboží 
             C. údaje o požadovaném způsobu doručení zboží a 
             D. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jako „objednávka“). 

3.6. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na příslušné tlačítko. Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení potvrdí kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.7. Při objednávání zboží z webového rozhraní obchodu je kupující povinen uvádět v objednávce všechny požadované údaje správně a pravdivě. Údaje uvedené kupujícím v objednávce jsou považovány za správné a kupující nese odpovědnost i důsledky nesprávného uvedení údajů.

3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. telefonicky či písemně). 

3.9. Kupní smlouvu může kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webovém rozhraní obchodu tím, že požadované zboží vloží do košíku a objednávku odešle prodávajícímu (bod 3.6. OP). Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající potvrdí kupujícímu na adresu elektronické pošty kupujícího, na vznik kupní smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. 

3.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž prodávající uvádí, že si neúčtuje žádné další poplatky. 

3.11. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s platnými OP ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky a že s nimi výslovně souhlasí. 

3.12. Kupující bere na vědomí, že objednávka obsahuje pouze orientační/informativní hodnoty hmotnosti objednávaného zboží. Přípustný rozdíl hmotnosti u jednotlivých objednaných položek činí max. +/- 20%.

3.13. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z těchto OP, kde je tento proces srozumitelně popsán.

3.14. Dodá-li prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl. 

3.15. Prodávající kupujícího upozorňuje, že se na kupní smlouvu v souladu s ust. § 1840 písm. g) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“ či „obč. zák.“) nepoužijí obecná ustanovení týkající se uzavírání smluv distančním způsobem a závazků ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory. 

3.16. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. 

 

4. Zákaznický účet

4.1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

4.2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

4.3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

4.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.
4.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

5. Cena zboží a platební podmínky 

5.1. Ceny zboží a přepravy jsou smluvní a jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty a dalších souvisejících poplatků. Řídí se hodnotami platnými v den odeslání objednávky. Celková předpokládaná cena objednaného zboží a přepravy včetně daně z přidané hodnoty je uvedena v konečném soupisu objednávky. Skutečná celková cena objednaného zboží a přepravy včetně daně z přidané hodnoty bude vyčíslena dle skutečné váhy dodaného zboží, o čemž kupující obdrží doklad v souladu s bodem 4.6. OP. 

5.2. Platba je prováděna v měně platné na území České republiky, tj. v korunách českých. Kupující je povinen zkontrolovat si správnost vrácených peněz při převzetí zboží a případné nedostatky a nesrovnalosti uplatnit u prodávajícího bezprostředně po zjištění nedostatku, nejpozději do doby odjezdu prodávajícího či kupujícího z místa dodání zboží. 

5.3. Společně s kupní cenou se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 
5.4. Kupní cena je splatná při převzetí zboží. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy kupující uhradí v hotovosti při převzetí zboží v místě určeném kupujícím. 

5.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 

5.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li to stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu zjednodušený daňový doklad - paragon. Paragon bude kupujícímu předán při předání zboží po zaplacení kupní ceny. Paragon bude obsahovat skutečně dodané množství, cenu zboží, upozornění že jde o zuživatelnou věc - zboží podléhající rychlé zkáze a dobu, po kterou lze zboží použít. 

5.7. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. 


6. Odstoupení od smlouvy 

6.1. Od uzavřené kupní smlouvy lze odstoupit v případě, že tak stanoví zákon nebo tak bude ujednáno mezi prodávajícím a kupujícím. 

6.2. Kupující bere na vědomí, že zboží prodávané v internetovém obchodě je zbožím podléhajícím rychlé zkáze. 

6.3. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. Dále je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě, že kupující: 
           A. neuhradí kupní cenu včas 
           B. nepřevezme objednané a doručované zboží
           C. neuvedl v objednávce všechny potřebné údaje pro plnění a doručení zboží 

6.4. Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit nejpozději do 12:00 hod. pracovního dne bezprostředně předcházejícího dni dodání zboží, který je uveden v objednávce.

6.5. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno bezodkladně po odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

6.6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.7. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započít proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 

6.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 

 

7. Přeprava a dodání zboží 

7.1. Zboží si může kupující vyzvednout na adrese provozovny nebo na adrese sídla prodávajícího. Kupujícímu může být zboží prodávajícím doručeno i na adresu uvedenou kupujícím v objednávce, pokud se tato adresa nachází v oblasti vyznačené prodávajícím v mapě umístěné na webovém rozhraní. Způsob dodání zboží je na volbě kupujícího, kterou provede v objednávce. Kupní smlouva může stanovit jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 

7.2. Další práva a povinnosti při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího. 

7.3. Prodávající splní povinnost odevzdat věc kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v městě plnění a včas mu to oznámí. Kupující je povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží ve sjednaném termínu, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění a manipulaci ve výši 500,- Kč a je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Právo na náhradu škody tím není dotčeno. 

7.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 

7.5. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat množství zboží a jeho kvalitu a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit prodávajícímu. Převzetím zboží a jeho zaplacením, případně podpisem dodacího listu, kupující stvrzuje, že zásilka zboží byla provedena v souladu s objednávkou a splňovala všechny podmínky a náležitosti. 

7.6. Prodávající není odpovědný za zdržení předání zboží kupujícímu z důvodu uvedení chybných údajů v objednávce či nepřítomnosti kupujícího na adrese uvedené v objednávce v době pokusu o dodání zboží. 

7.7. Zboží bude doručeno kupujícímu doručeno na jím zvolenou adresu do 5 pracovních dní od uzavření kupní smlouvy, a to v době od 8:00 do 20:00. O konkrétním dni a hodině dodání bude kupující informován emailem na elektronickou adresu kupujícího. Přesnější vymezení času dodání zboží je možné telefonicky či SMS zprávou. Kupující bere na vědomí, že čas doručení je orientační a může se změnit v důsledku dopravních, povětrnostních či jiných podmínek. Pokud kupující zvolil jako místo doručení adresu provozovny nebo adresu sídla prodávajícího, bude o termínu připravenosti zboží k vyzvednutí informován e-mailem na elektronickou adresu kupujícího nebo telefonicky na telefon uvedený v objednávce. Kupující je v takovém případě povinen si zboží v určený den a dobu vyzvednout. 

7.8. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 

 

8. Odpovědnost za vady, záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád 

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku. 

8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. 

8.3. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví později. Věc je vadná, není-li odevzdána v ujednaném množství, jakosti a provedení. 

8.4. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, uplatňuje kupující osobně u prodávajícího na adrese jeho provozovny Bezručova 347, 338 08 Zbiroh. Za okamžik uplatnění práv z vady věci se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. 

8.5. Při uplatnění práv z odpovědnosti za vady je kupující povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to předložením paragonu vystaveného prodávajícím.

8.6. Kupující bere na vědomí, že není vadou věci, pokud je odchylka v hmotnosti jednotlivých objednaných položek max. +/- 20%. 

8.7. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo: 
            A. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, 
            B. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo  
            C. odstoupit od smlouvy. 

8.8. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. 

8.9. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny, může prodávající dodat to, co chybí. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. 

8.10. Vadu věci spočívající v nedodání sjednaného množství je kupující povinen uplatnit nejpozději při předání zboží. Jinou vadu věci je kupující povinen uplatnit nejpozději v den následující po koupi, neboť se jedná o věc, která podléhá rychlé zkáze, jinak práva zaniknou. 

8.11. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě s kupujícím spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. 

8.12. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny. 

8.13. Ustanovení § 2165 odst. 1 obč. zák. o právu uplatnit vady ve lhůtě 24 měsíců se dle ust. § 2167 písm. d) nepoužije, neboť to vyplývá z povahy zboží. 

 

9. Další práva a povinnosti smluvních stran 

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží až zaplacením celé kupní ceny zboží. 

9.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu. 

9.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením. 

9.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením. 

9.5. Prodávající je oprávněn odevzdání zboží odepřít, nezaplatí-li kupující kupní cenu při přebírání zboží. Prodávající je z tohoto důvodu rovněž oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. 

9.6. Kupující bere na vědomí, že dodané zboží je nutné zpracovat den následující po dodání zboží. Do té doby je nutné ho skladovat v chladu a temnu při teplotě max. +4°C vyjmuté z obalu, v němž bylo dáno a umístěné do jiného vhodného obalu. V případě, že zboží nebude od okamžiku převzetí skladováno v těchto podmínkách, nastanou v něm biologické procesy, které mohou mít vliv na kvalitu a zdravotní nezávadnost zboží. Prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé v důsledku nedodržení uvedených skladovacích podmínek. 

9.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

10. Osobní údaje

10.1. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.

10.2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů. 

 

11. Mimosoudní řešení sporů 

11.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

11.2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

11.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

12. Doručování 

12.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na elektronickou adresu kupujícího nebo na poštovní adresu uvedenou v objednávce. 

12.2. Zpráva je doručena 
           A. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem, 
           B. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb: 
                     i.   převzetím zásilky adresátem 
                     ii.  odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít, 
                     iii. uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v  případě, že se adresát o uložení zásilky nedozvěděl. 

 

13. Ustanovení společná a závěrečná 

13.1. Znění OP může prodávající bez předchozího upozornění měnit a doplňovat. Účinnosti nabývá nové znění OP umístěním na internetové stránky www.cerstvemaso.cz. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění OP. 

13.2. S těmito podmínkami kupující souhlasí zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu a odesláním objednávkykupující potvrzuje, že byl seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá. 

13.3. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

13.4. Ukáže-li se jedno nebo více ustanovení těchto OP neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, nebo se takovým stane, zůstávají OP jako celek v platnosti, přičemž za neplatnou, neúčinnou nebo nevykonatelnou bude považována pouze ta jejich část, které se důvod neplatnosti, neúčinnosti nebo nevykonatelnosti přímo týká. Namísto tohoto/těchto ustanovení nastupuje/nastupují ustanovení, jehož/jejichž smysl se neplatnému, neúčinnému nebo nevykonatelnému ustanovení co nejvíce přibližuje. 

13.5. Právní vztahy neupravené kupní smlouvou ani těmito OP se řídí právním řádem České republiky. 

13.6. Změny a doplňky kupní smlouvy vyžadují písemnou formu. 

13.7. Kupní smlouva včetně OP je archivována prodávajícím v elektronické podobě po dobu dle příslušných právních předpisů a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. 

13.8. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny mimosoudně či  příslušnými soudy České republiky. 

13.9. Kontaktní údaje prodávajícího: 
           A. adresa pro doručování: Svrkyně 6, 252 64 Svrkyně
           B. adresa elektronické pošty: objednavka@cerstvemaso.cz 
           C. telefon: +420 604 207 172 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 2. 1. 2024 a ruší předchozí znění obchodních podmínek. 

 

Ve Svrkyni dne 2. 1. 2024